Giới Thiệu

SỨ MỆNH

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, hệ thống & giải pháp chiếu sáng xanh tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi tường, bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc con người, nâng cao chất lượng cuộc sống và gia tăng giá trị cho cổ đông, nhân viên và khách hàng. Tận tâm phụng sự khách hàng.

TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hệ thống và giải pháp chiếu sáng xanh, với sản phẩm điện tử – chiếu sáng rắn là sản phẩm chiến lược mũi nhọn

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đoàn kết – Kỷ cương – Chuyên nghiệp – Đổi mới sáng tạo – Trung thực

GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

Tận tâm – Tận lực – Tự giác – Tự trọng – Tự tin – Trung thực